Trimo Slovakia
LinkedInEnglishKontaktDomovZväčši vzdialenosť riadkovZväčší písmoTlač
Pomoc a podpora Pošlite otázku Telefón +421 (0)2 4463 5838
Aktuálne
Uvedenie novinky Trimoterm Design na oslavu 40. výročia panelov Trimoterm Spoločnosť Trimo v posledných 40 rokoch vyrobila viac ako 50 miliónov metrov štvorcových panelov, ktoré boli vyu...
Transportný terminál v prístave olympijského mesta Soči je "oblečený" do fasádneho systému Qbiss One Impozantný transportný terminál bol prvou dominantou, ktorá privítala navštevníkov prichádzajúcich do dejiska z...

Právne dodatky


Naša webová stránka Trimo d.d. (ďalej ako Trimo) je určená na prezentovanie všeobecných informácií o Trimo a jeho produktoch a službách.

Prístup do ktorejkoľvek časti webovej stránky Trimo znamená, že akceptujete všetky tu uvedené obmedzenia a podmienky. V prípade nesúhlasu na stránky nevstupujte! Príležitostným navštívením stránky si overíte platné podmienky, ktoré sú právne záväzné.

Všetky informácie a údaje, ktoré sú dostupné užívateľom webovej stránky Trimo, sú len informatívne a nemôžu z nich byť vyvodené žiadne právne dôsledky, okrem prípadov, keď je táto skutočnosť explicitne uvedená.

Všetky informácie o spoločnosti, jej produktoch a službách, ktoré sú na webovej stránke spoločnosti nepredstavujú formálnu ponuku produktov a služieb.

Oficiálne alebo formálne informácie o spoločnosti, jej produktoch a službách a o obchode spoločnosti sa môžu líšiť od informácií na webovej stránke.

Zásadou obchodnej politiky firmy Trimo je rešpektovať platné práva spojené z duševným vlastníctvom tretích strán. Všetky informácie o produktoch, ktoré sú dostupné pre užívateľov webovej stránky Trimo predstavujú len všeobecné informácie o povahe určitých produktov, uvedených v celej palete Trimo produktov.

Predstavenie produktu na webovej stránke Trimo neznamená, že Trimo práve predáva a/alebo ponúka tento produkt v oblasti záujmu užívateľa webovej stránky alebo v oblasti, odkiaľ má užívateľ na stánku prístup. Návštevník webovej stránky sa musí skontaktovať s Trimo a/alebo s k nej pridruženou spoločnosťou príp. pobočkou, aby tak zistil, či Trimo práve ponúka alebo predáva produkt, ktorý je predmetom jeho záujmu, príp. v územnej oblasti, o ktorú má záujem.

Niektoré informácie na Trimo webovej stránky obsahujú všeobecné údaje o produktoch. Účelom týchto informácií je všeobecné prezentovanie produktu a údajov o ňom. Žiadna z informácií o určitom produkte na webovej stránke Trimo nie je napísaná za účelom profesionálneho poradenstva alebo ako návod na použitie Trimo produktov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Prostredníctvom svojej rozsiahlej webovej stránky sa Trimo vždy uisťovalo a naďalej sa bude uisťovať publikovať informácie, ktoré sú presné a aktualizované. Trimo nenesie zodpovednosť za presnosť a úplnosť podávaných informácií. Trimo si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah svojich publikovaných informácií bez udania dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia. Ani Trimo ani žiadna iná právna alebo fyzická osoba spolupracujúca pri tvorení a vytváraní tejto webovej stránky nesmie v žiadnom prípade byť právne stíhaná za poškodenie, spôsobené následkom alebo spojené s existenciou, prístupom, užívaním a/alebo nesprávnymi používaním webovej stránky a/alebo informácií na tejto webovej stránke, či za akékoľvek chyby alebo neúplnosť v jej obsahu.

Táto webová stránka tiež obsahuje informácie o tretích stranách a linky na webové stránky tretích strán. Táto okolnosť je riadne označená. Trimo však nemusí súhlasiť s obsahom a informáciami nachádzajúcimi sa na stránkach tretích strán a preto nenesie za ne žiadnu zodpovednosť,

Všetky informácie a obrázky publikované na webových stránkach Trimo sú okrem ich kostry chránené autorským právom alebo inou formou ochrany duševného vlastníctva. Dokumenty publikované na tejto webovej stránke môžu byť kopírované len na osobné účely s uvedením upozornení týkajúcich sa autorských práv. Je zakázané kopírovať alebo inak rozmnožovať a distribuovať tieto dokumenty na komerčné účely. Obchodná značka a obchodné meno objavujúce sa na týchto stránkach sú buď registrované obchodné značky Trimo alebo Trimo má právo používať ich.

Každý návštevník webovej stránky môže reagovať na akúkoľvek informáciu, Trimo však nenesie zodpovednosť za reakcie spojené s takouto informáciou. Návštevníci sú upozornení, že v takom prípade je informácia považovaná za nedôveryhodnú a nechránenú, pokiaľ nie je uvedené inak. Trimo si tým vyhradzuje právo voľne použiť, kopírovať a uviesť informáciu pre ostatných bez obmedzenia a bez povinnosti uviesť zdroj. Trimo si vyhradzuje právo použiť návrhy, koncepty, skúsenosti alebo techniky, ktoré sú predmetom tejto informácie alebo budú zahrnuté v takejto informácií. Trimo použije túto informáciu, podľa svojho uváženiana akýkoľvek účel.

Trimo si vyhradzuje právo meniť obsah tejto webovej stránky kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom, bez udania dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia. Trimo nenesie zodpovednosť za akýkoľvek následok takýchto zmien.

Ochrana súkromia

Týmto vyhlásením Trimo demonštruje svoj firemný záväzok o ochrane súkromia. Náš systém dopĺňania a rozširovania webových informácií je opísaný nižšie:

Základné údaje sú použité na evidenciu kompletných elektronických žiadostí na našej webovej stránke a na evidenciu záznamov o určitom obsahu. Návštevníci preberajú výhradnú zodpovednosť za pravdivosť osobných údajov a kontaktných informácií. Kontaktné informácie sú použité na nadviazanie spojenia s návštevníkom, kedykoľvek je to potrebné. Osobné údaje nemôžu byť použite na žiadne iné účely a nemôžu byť poskytnuté tretím stranám.

Vaša IP-adresa môže byť použitá pri riešení problémov so serverom a pri úprave webovej stránky.

Niektoré časti webovej stránky Trimo niekedy obsahujú zvyšky čiastočných informácií, takzvaných „cookies“ v počítači používateľa. „Cookies“ ako aj niektoré ostatné metódy merania návštevnosti, zabezpečujú informácie o frekvencií návštev špecifických častí našej webovej stránky. Táto technológia nezbiera osobné údaje o individuálnom návštevníkovi webovej stránky, takáto informácia je zachovávaná len v súhrnnej forme. Účelom tejto technológie spravovania informácií je rozšíriť našu webovú stránku a uložiť kontaktné informácie a osobné údaje do neskoršej návštevy našej webovej stránky.

Naša webová stránka obsahuje aj linky na ostatné webové stránky. Trimo nenesie zodpovednosť za súkromie a obsah na týchto webových stránkach.